Nieuws 16 januari 2024

Dit verandert er in de gebruikersvoorwaarden naar aanleiding van de DSA

Met de Gebruikersvoorwaarden waarborgen we de kwaliteit van ons platform. In verband met de DSA-wetgeving wijzigen per 17 februari 2024 artikel 15, 19 en 21 in de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com aan.

Artikel 15 – Beperking, schorsing en beëindiging Zakelijk Verkopersschap 

 1. Een Verkoopaccount kan door bol.com te allen tijde, onder opgaaf van reden, worden geblokkeerd, geschorst of beëindigd. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als bol.com vermoedt dat in strijd wordt gehandeld met één of meer van de toepasselijke voorwaarden, er sprake is van fraude, de Zakelijke Verkoper facturen van bol.com onbetaald laat, er sprake is van verspreiding van illegale inhoud (zoals bedoeld in artikel 3 sub h Verordening (EU) 2022/2065) (waaronder inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van bol.com of derden), de Zakelijke Verkoper regelmatig melding maakt bij bol.com van illegale inhoud, of klachten indient via het interne klachtenafhandelingssysteem die kennelijk ongegrond zijn, het gebruik van het Verkoopaccount de goede werking van de Omgeving van bol.com verstoort of naar oordeel van bol.com schadelijk kan zijn voor de goede naam van bol.com of derden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een bestuurder van het Verkoopaccount betrokken is geweest bij een ander Verkoopaccount dat is gesloten wegens het overtreden van deze Gebruikersvoorwaarden. 
 2. In het geval bol.com overgaat tot beëindiging van een Verkoopaccount, neemt bol.com een opzegtermijn van 30 dagen in acht, met uitzondering van de situaties als beschreven in lid 4 van dit artikel. 
 3. Een schorsing van een Verkoopaccount, conform lid 1 van dit artikel bij bijvoorbeeld een redelijk vermoeden van verspreiding van illegale inhoud (zoals bedoeld in artikel 3 sub h Verordening (EU) 2022/2065), is bedoeld om te beoordelen of beleidspuntenaftrek op basis van lid 4 van dit artikel of beëindiging van het Verkoopaccount op basis van lid 1 of lid 4 van dit artikel, gerechtvaardigd is. De duur van de schorsing is afhankelijk van de relevante feiten en omstandigheden.  
 4. Bol.com is gerechtigd om het Verkoopaccount met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval i) dwingend nationaal recht anders bepaalt, ii) bol.com op grond nationale wetgevingsbepalingen een recht van beëindiging om een dwingende reden uitoefent en iii) de Zakelijke Verkoper zich herhaaldelijk niet houdt aan de servicenormen of aan de Gebruikersvoorwaarden. Het overtreden van de Gebruikersvoorwaarden kan leiden tot beleidsovertredingen en puntenaftrek, waarbij een puntentotaal van nul sluiting van het Verkoopaccount betekent.  
 5. De beleidsovertredingen zijn ingedeeld in een aantal hoofdcategorieën, die op de Website voor Zakelijke Verkopers staan omschreven. Bij de verschillende beleidsovertredingen en de daaraan gekoppelde hoeveelheid puntenaftrek wordt er rekening gehouden met relevante feiten en omstandigheden. Voorbeelden hiervan zijn de ernst van de overtreding en de impact van de beleidsovertreding op Klanten, andere Zakelijke Verkopers, bol.com of derden. De Website voor Zakelijke Verkopers geeft voorbeelden van concrete feiten en omstandigheden waar rekening mee wordt gehouden per hoofdcategorie beleidsovertredingen. 
 6. Bol.com is tevens te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten voor het Zakelijke Verkopersschap niet langer ter beschikking te stellen. 
 7. De Zakelijke Verkoper kan het Verkoopaccount op ieder gewenst moment laten sluiten door 30 dagen voor de gewenste beëindigingsdatum een e-mail te sturen aan de afdeling Partnerservice van bol.com (e-mailadres: zakelijkeverkopen@bol.com).  

Artikel 19 – Intern klachtenafhandelingssysteem 

 1. Indien de Zakelijke Verkoper niet tevreden is met de manier waarop bol.com haar diensten uitvoert, kan de Zakelijke Verkoper kosteloos een klacht indienen bij bol.com door een e-mail te verzenden aan het emailadres partnerklachten@bol.com.
 2. Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht, zoals bedoeld in lid 1, zal een daartoe aangewezen medewerker van bol.com telefonisch of schriftelijk contact met de Zakelijke Verkoper opnemen om de klacht te bespreken en een oplossing (proberen) te bewerkstelligen. Bol.com streeft ernaar dit binnen dertig werkdagen te doen. 
 3. De Zakelijke Verkoper is te allen tijde gerechtigd om zijn klacht te wijzigen of in te trekken. Indien de Zakelijke Verkoper zijn klacht wijzigt, zal bol.com na ontvangst van die wijziging binnen een redelijke termijn zoals bedoeld in lid 2 contact opnemen met de Zakelijke Verkoper. 
 4. Bol.com deelt haar besluit naar aanleiding van de klacht schriftelijk mede aan de Zakelijke Verkoper. Het besluit bevat een motivatie van het besluit en wijst de Zakelijke Verkoper op diens verdere (verhaals)mogelijkheden. 
 5. In het geval dat de Zakelijke Verkoper en de medewerker van bol.com de klacht niet hebben kunnen oplossen, kan de Zakelijke Verkoper de klacht kosteloos aan de klachtencommissie van bol.com (hierna: “de Klachtencommissie”) voorleggen. De Zakelijke Verkoper krijgt deze mogelijkheid nadat hij en de medewerker van bol.com de klacht niet hebben kunnen oplossen. De Zakelijke Verkoper kan aan die medewerker van bol.com kenbaar maken dat hij zijn klacht wenst voor te leggen aan de Klachtencommissie. 
 6. De Klachtencommissie zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht schriftelijk uitspraak doen. Bol.com streeft ernaar dit binnen dertig werkdagen te doen, tenzij er nader onderzoek noodzakelijk is. Indien dit onderzoek er toe leidt dat de termijn verlengt wordt, dan zal de Klachtencommissie de Zakelijke Verkoper daar over informeren. 
 7. Indien de Zakelijke Verkoper het niet eens is met de uitspraak van de Klachtencommissie, kan de hij zich tot één van de externe en onafhankelijke bemiddelaars wenden (zoals bepaald art. 20 van de Gebruikersvoorwaarden).  
 8. Bol.com zal jaarlijks uiterlijk op 1 maart een overzicht van i) het totaal ingediende klachten, ii) de voornaamste soorten klachten en iii) de tijd die het gemiddeld nodig was voor verwerking van klachten over het afgelopen jaar op het partnerplatform publiceren.  
 9. Indien de Zakelijke Verkoper vragen heeft over het proces van de klachtenafhandeling, kan de Zakelijke Verkoper zich wenden tot partnerklachten@bol.com. 

Artikel 21 – Diversen 

 1. De Zakelijke Verkoper zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van bol.com en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens bol.com. De Zakelijke Verkoper vrijwaart bol.com volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel. 
 2. De Zakelijke Verkoper is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar Zakelijke Verkopersschap over te dragen aan een derde, tenzij bol.com hier voorafgaand haar schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 
 3. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden, de service levels (bijlage 2) en de Website voor Zakelijke Verkopers te veranderen. Bol.com informeert Zakelijke Verkopers 15 dagen, of zoveel langer als bol.com redelijk acht voor de Zakelijke Verkoper om technische en commercieel aanpassingen door te voeren, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden. Gedurende deze termijn kan de Zakelijke Verkoper zijn Verkoopaccount als gevolg van de (voorgestelde) wijzigingen beëindigen, door een email te sturen aan zakelijkverkopen@bol.com. De wijzigingen worden niet eerder van kracht dan na het verstrijken van bovengenoemde termijn. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zullen op de Omgeving worden gepubliceerd. Indien een Zakelijke Verkoper na kennisgeving van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden gebruik blijft maken van zijn Verkoopaccount, aanvaardt hij daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden en/of de Website voor Zakelijke Verkopers en daarmee vervalt zijn opzegmogelijkheid. Het is daarom raadzaam om de Gebruikersvoorwaarden en de Website voor Zakelijke Verkopers te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Verkoopaccount.  
 4. De opzeggingsstermijn van minimaal 15 dagen (zie lid 3) geldt niet als bol.com de Gebruikersvoorwaarden wijzigt i) op basis van een wettelijke verplichting of ii) om een onvoorzien dreigend gevaar te ondervangen in verband met bescherming tegen fraude, malware, spam, privacy inbreuken en misbruik van persoonsgegevens of in risico’s in verband met cyberbeveiliging. De gewijzigde Gebruikersvoorwaarden zijn dan onmiddellijk na kennisgeving en publicatie van kracht. 
 5. Indien enige bepaling van deze Gebruikersvoorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling. 
 6. De Zakelijke Verkoper stemt er mee in dat bol.com haar van tijd tot tijd per e-mail informeert op het bij bol.com bekende emailadres over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Verkoopaccount, zoals maar niet beperkt tot de werking en (eventuele nieuwe) (toepassings)mogelijkheden van het Platform en/of het Verkoopaccount (zgn. servicemails). 
 7. Bol.com kan op eigen initiatief vrijwillige onderzoeken uitvoeren naar of andere maatregelen nemen die gericht zijn op het opsporen en identificeren van illegale inhoud (zoals bedoeld in artikel 3 sub h Verordening (EU) 2022/2065) of terroristische inhoud (zoals bedoeld in artikel 2 lid 7 Verordening (EU) 2021/784). Hierbij maakt bol.com gebruik van zowel geautomatiseerde systemen als van menselijke moderators. Op basis van een dergelijk onderzoek kan bol.com de illegale of terroristische inhoud aanpassen, verwijderen, ontoegankelijk maken of een waarschuwing plaatsen. 

Alles weten over de DSA-wijzigingen? Bekijk dit nieuwsbericht op het Partnerplatform.

Per 17 februari 2024 wijzigen de Gebruikersvoorwaarden ook nog op een aantal andere topics. Lees daarover meer in dit nieuwsbericht.