Nieuws 16 januari 2024

Dit verandert er aankomend kwartaal in onze gebruikersvoorwaarden

Met de Gebruikersvoorwaarden waarborgen we de kwaliteit van ons platform. Met ingang van 17 februari 2024 passen we enkele voorwaarden in de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com aan. In dit bericht lees je om welke voorwaarden dit gaat en wat er verandert.

In de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com wijzigen artikel 1, artikel 2.4 sub g en h en artikel 3.6 als volgt: 

 

Artikel 1 – Definities

Zakelijke Verkoper(s):
iedere rechtspersoon die minstens 10 weken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland of bij het handelsregister in België en over een BTW-nummer beschikt, een postadres in Nederland en/of België heeft en een betaalrekening in een SEPA land, een Verkoopaccount heeft aangemaakt, deze Gebruikersvoorwaarden heeft aanvaard en door bol.com als verkoper is geaccepteerd en waarvan de (indirecte) bestuurder(s), aandeelhouders en/of uiteindelijk belanghebbende niet eerder betrokken zijn geweest bij een ander Verkoopaccount dat gesloten is op grond van artikel 15 van de Gebruikersvoorwaarden, en waarvan de (indirecte) bestuurder(s), aandeelhouder(s) en/of uiteindelijk belanghebbende(n) ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft en/of hebben bereikt.   

MTP: de maximale toegestane prijs. 

 

Artikel 2 – Verkoopaccount

 1. Iedere Zakelijke Verkoper dient een Verkoopaccount aan te maken, alvorens hij Artikelen kan aanbieden en verkopen op het Platform.
 2. Bol.com is te allen tijde gerechtigd om, om zonder opgaaf van reden, een Zakelijke Verkoper geen Verkoopaccount te verlenen en/of aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een Verkoopaccount.
 3. Aanmelding als Zakelijke Verkoper houdt aanvaarding in van de Gebruikersvoorwaarden en van de verplichting de Gebruikersvoorwaarden en de informatie op de Website voor Zakelijke Verkopers na te leven.
 4. Om als Zakelijke Verkoper te kunnen handelen dient de Zakelijke Verkoper:
  • a. Al minstens 10 weken te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel in Nederland of het handelsregister in België;
  • b. te beschikken over een geldig BTW-nummer;
  • c. te beschikken over een inlog-account bij bol.com;
  • d. een Verkoopaccount te hebben aangemaakt in de Omgeving;
  • e. te bevestigen dat de Gebruikersvoorwaarden zijn aanvaard;
  • f. te bevestigen dat de (indirecte) bestuurder(s), aandeelhouders danwel de uiteindelijke belanghebbende van het Verkoopaccount niet betrokken zijn geweest bij een ander Verkoopaccount dat gesloten is op grond van artikel 15;
  • g. te bevestigen dat de (indirecte) bestuurder(s), aandeelhouder(s) danwel de uiteindelijke belanghebbende(n) ten minste de leeftijd van 18 jaar heeft en/of hebben bereikt;
  • h. te beschikken over een betaalrekening in een SEPA land;
  • i. te beschikken over een Nederlands of Belgische postadres.
 5. De Zakelijke Verkoper is vanaf het aanmaken van het Verkoopaccount gerechtigd Artikelen aan te bieden op het Platform in overeenstemming met de Gebruikersvoorwaarden.
 6. De Zakelijke Verkoper kan per Verkoopaccount slechts deelnemen met een (1) merk/handelsnaam. Indien de Zakelijke Verkoper onder meerdere merken/handelsnamen Artikelen wenst aan te bieden via het Platform, dan dient de Zakelijke Verkoper meerdere Verkoopaccounts aan te maken.
 7. De Zakelijke Verkoper is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het gebruik dat van het Verkoopaccount wordt gemaakt en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Verkoopaccount. Bol.com is te allen tijde bevoegd om haar moverende redenen het gebruik van het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten met inachtneming van het bepaalde in artikel 15 van de Gebruikersvoorwaarden.
 8. Indien de Zakelijke Verkoper niet voldoet aan enige betalingsverplichting jegens bol.com, al dan niet uit hoofde van deze Gebruikersvoorwaarden, is bol.com gerechtigd het gebruik van het Verkoopaccount door de Zakelijke Verkoper op te schorten (conform artikel 15 van de Gebruikersvoorwaarden), totdat aan hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
 9. De Zakelijke Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn Verkoopaccount.

 

Artikel 3 – Aanbod

 1. De Zakelijke Verkoper kan nieuwe en tweedehands artikelen aanbieden. De Artikelen dienen te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers.
 2. Bol.com is als enige gerechtigd te bepalen welke productcategorieën en/of subcategorieën, op het Platform mogen worden aangeboden en/of aan het Platform kunnen worden toegevoegd, alsmede vanaf welk tijdstip zulks mogelijk wordt. Tevens is bol.com gerechtigd om productcategorieën en/of subcategorieën van het aanbod op het Platform te verwijderen, zonder dat de Zakelijke Verkoper enig recht geldend kan maken op bol.com als gevolg daarvan. Bol.com behoudt zich het recht voor om, onder opgave van redenen, bepaalde Artikelen uit te sluiten van de productcategorieën en/of subcategorieën.
 3. De productcategorieën en/of subcategorieën die door bol.com zijn en/of worden opengesteld zijn opgenomen op de Website voor Zakelijke Verkopers, welke Website, inclusief de productcategorieën en/of subcategorieën, door bol.com van tijd tot tijd eenzijdig kunnen worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 21 lid 3 van de Gebruikersvoorwaarden.
 4. Het staat bol.com vrij om, onder opgave van redenen, de Zakelijke Verkoper niet langer toe te staan bepaalde Artikelen op het Platform aan te bieden. De Zakelijke Verkoper zal het aanbod van het betreffende Artikel met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden op verzoek van bol.com. Mocht het Artikel desondanks nog worden aangeboden op het Platform, dan is bol.com gerechtigd zelf het aanbod van het desbetreffende Artikel te verwijderen.
 5. Bol.com is gerechtigd om een specifiek Artikel van een Zakelijke Verkoper van het Platform te verwijderen wanneer dit Artikel aangemerkt wordt als beneden de norm, zoals aangegeven op het Verkoopaccount van een Zakelijke Verkoper. Hier kun je terugvinden wanneer bol.com van mening is dat een artikel beneden de norm presteert.
 6. Ter bescherming van bol.com en het Platform streeft bol.com een positieve prijsperceptie bij haar Klanten na. Daarom stelt bol.com voor zover mogelijk voor ieder Artikel op haar Platform van tijd tot tijd een maximale toegestane prijs (MTP) vast. De artikelen met een prijs boven de MTP toont bol.com niet op het Platform. De belangrijkste parameters die bol.com gebruikt om de MTP te bepalen, zijn:
  • Concurrerende marktprijzen; de prijs ten opzichte van de concurrentie (zowel op het platform als daarbuiten).
  • Historische platformprijzen; de prijzen die in het verleden zijn gevoerd op het Platform (zoals maximale, minimale en gemiddelde prijzen; al dan niet ten tijde van de introductie van het Artikel).
  • Adviesprijzen; bepaald door de fabrikant of in de markt gehanteerde uitgangsprijzen door distributeurs.
  • Prijzen (inclusief MTP) van vergelijkbare artikelen op en buiten het Platform (bijv. vergelijkbaar model, kleurvarianten, etc.).
   Bol.com kan nieuwe parameters toevoegen om de MTP vast te stellen, al dan niet als test. Zij informeert de Zakelijke Verkoper hierover via de Website voor Zakelijke Verkopers.
 7. Bol.com zal tweedehands Artikelen van de Zakelijke Verkoper niet op het Platform tonen indien de Verkoopprijs van het Artikel hoger is dan de Verkoopprijs van hetzelfde Artikel dat op dat moment op de Omgeving als nieuw wordt aangeboden in het Koopblok, indien van toepassing.
 8. Bol.com is gerechtigd om het aanbod of bepaalde door de Zakelijke Verkoper vermelde informatie met betrekking tot het aanbod niet op het Platform op te nemen of van het Platform te verwijderen indien dit naar oordeel van bol.com niet juist of misleidend is, dan wel in strijd met deze voorwaarden wordt gedaan of naar oordeel van bol.com schadelijk kan zijn voor de goede naam van bol.com, het Platform of derden.
 9. De Zakelijke Verkoper zal kosteloos retourneren aanbieden aan Klanten en nimmer retourkosten afzonderlijk in rekening brengen.

 

In verband met de DSA-wetgeving wijzigen per 17 februari 2024 ook artikel 15, 19 en 21 van de Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen via bol.com. Lees alles over de DSA en de wijzigingen op de voorwaarden naar aanleiding daarvan.