Nieuws 1 augustus 2023

Dit verandert er in onze gebruikersvoorwaarden in het nieuwe kwartaal

Met ingang van 1 augustus en 1 september 2023 worden er een aantal voorwaarden van de Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com, Logistiek via bol.com en Zakelijk Verkopen aangepast, die zijn opgesteld om de kwaliteit van het platform te waarborgen. In dit bericht lees je om welke voorwaarden dit gaat en wat er verandert.

Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com  

Artikel 10 lid 1 en 2 van de Gebruikersvoorwaarden Verzenden via bol.com wijzigt vanaf 1 augustus als volgt:

 

1. Bol.com moet voor de uitvoering van de Verzenden via bol.com dienstverlening bepaalde gegevens van de Verzenden via bol.com Verkoper doorgeven aan de vervoerder(s) waar de Verzenden via bol.com Verkoper gebruik van maakt. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Naam Verzenden via bol.com verkoper (winkelnaam & naam contactpersoon);  
  • Adres (straat, huisnummer & -toevoeging, postcode, plaats);  
  • Telefoonnummer;  
  • E-mailadres;  
  • Verkoopnummer.

2. De vervoerder, waar de Verzenden via bol.com Verkoper gebruik van maakt, kan per e-mail, telefonisch en via Whatsapp, contact met de Verzenden via bol.com Verkoper opnemen over de vervoersopdracht en om informatie te delen over Verzenden via bol.com, bijv. over wijzigingen in de openingstijden van de zgn. inleverpunten of wijzigingen in de tijdstippen van ophalen. Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door de vervoerder kun je de privacyverklaring op de website van de vervoerder raadplegen.

Gebruikersvoorwaarden Logistiek via bol.com
Aan artikel 5 van de Gebruikersvoorwaarden Logistiek via bol.com wordt lid 11 vanaf 1 september toegevoegd:

 

11. Zodra bol.com een melding heeft ontvangen dat een Artikel moet worden teruggeroepen, retourneert zij het Recall Artikel aan de Lvb Verkoper. Wanneer de Lvb Verkoper het Recall Artikel tot tweemaal toe niet in ontvangst neemt, kan bol.com het Recall Artikel vernietigen zonder dat bol.com hiervoor enige vergoeding is verschuldigd aan de Lvb Verkoper. 

Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen
Artikel 10 lid 3 van de Gebruikersvoorwaarden Zakelijk Verkopen wijzigt vanaf 1 september als volgt:  

 

3. Enkele gegevens die door bol.com op het Platform worden gegenereerd, worden aan derden verstrekt om hen de mogelijkheid te geven de online verkoopmarkt in kaart te brengen. Het betreft niet naar individuele Zakelijke Verkopers te herleiden informatie over (gedeeltes van) de online verkoopmarkt. De data die met derden wordt gedeeld, zijn beperkt tot omzet- en afzetcijfers over een geselecteerde periode. Bol.com verstrekt deze informatie op basis van een wettelijke verplichting of vanuit commerciële overwegingen. Daarnaast kan bol.com, indien wettelijk verplicht, (persoons)gegevens over Zakelijke Verkopers waaronder omzet- en afzetcijfers en KVK-nummers verstrekken aan een overheidsinstantie. Dit betreft naar individuele Zakelijke Verkopers te herleiden informatie. 

Gebruikersvoorwaarden Zakelijke Verkopen
Artikel 15 lid 4 van de Algemene verkoopvoorwaarden Zakelijk Verkopen (bijlage 1 van de Gebruikersvoorwaarden) wijzigt vanaf 1 september als volgt:

 

4. Indien de Koper, woonachtig dan wel gevestigd in Nederland, niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door bol.com is gewezen op de te late betaling en bol.com de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund, ingaande de dag na ontvangst van de aanmaning, om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is bol.com gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Bol.com kan ten voordele van de Koper afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Indien de Koper, woonachtig dan wel gevestigd in België, niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, ontvangt deze, van bol.com een kosteloze herinnering. Als de Koper niet betaalt binnen de voorzienbare betaaltermijn zoals vermeld in de eerste herinnering zal de Koper verwijlintresten worden aangerekend, zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een forfaitaire vergoeding als volgt:

 

  • € 20,- als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150,- is; 
  • € 30,- vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500,- als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500,- is; en 
  • € 65,- vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500,- met een maximum van € 2.000,- als het verschuldigde saldo hoger dan € 500,- is. 

 
De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen €7,50, verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.